Ministry of Education
Department of Higher Education

၂၀၁၅-၂၀၁၆ အိတ္ဖြင္‌့တင္ဒါ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အိတ္ဖြင္‌့တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။       ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနရွိ တကၠသိုလ္/ ဒီဂရီေကာလိပ္/ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္ -

(က)    အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တကၠသိုလ္/ဒီဂရီေကာလိပ္/ေကာလိပ္မ်ားအတြက္

<<< Read more